1. Definities

1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -. Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst die wordt gesloten met Built2Last Fitness Club om te mogen sporten in de vestigingen van de club – Lid: de persoon die de overeenkomst tot lidmaatschap heeft met Built2Last Fitness Club – Tel datum: elke eerste van de maand – Inschrijfdatum: de datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan – Uitschrijfdatum: de datum waarop het lidmaatschap opgezegd wordt – Eindigingsdatum: de dag waarop het lidmaatschap afloopt, ofwel na de laatste dag waarop gesport mag worden – Clubcard: de lidmaatschapspas gehanteerd door Built2Last Fitness Club.

2. Algemeen

2.1 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Built2Last Fitness Club.

3. Voorwaarden

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Built2Last Fitness Club en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Built2Last Fitness Club en het Lid.

3.2. Built2Last Fitness Club is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Built2Last Fitness Club te zijn ontvangen.

4. Lidmaatschap

4.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum lidmaatschap’.

4.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Built2Last Fitness Club worden overgedragen.

4.3. Built2Last Fitness Club behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

4.4. Built2Last Fitness Club zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

4.5. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de vestigingen van Built2Last Fitness Club, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.constructionfitnessclub.nl.

5. Lidmaatschapsgelden

5.1. De overeengekomen entreekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.

5.2. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

5.3. Built2Last Fitness Club behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

5.4. Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd, mag Built2Last  Fitness Club €10,- stornokosten in rekening brengen.

5.5. Bij niet voldoen van de betalingsverplichting wordt de clubcard geblokkeerd en blijft de contributie die verschuldigd is over de nog resterende lidmaatschapsperiode, als schadevergoeding direct verschuldigd of opeisbaar. Built2Last Fitness Club behoudt het recht om het lidmaatschap op te zeggen of nieuwe inschrijving te weigeren.

5.6. Voor het aangaan van een lidmaatschap betaalt een Lid het reguliere tarief. Built2Last Fitness Club biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur waarvoor het Lid een lidmaatschap aangaat en / of door de speciale overeenkomst gesloten met een betreffende vereniging. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van de afgesproken speciale overeenkomst en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Built2Last  Fitness Club meedelen.

5.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Built2Last Fitness Club is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

5.8. Built2Last Fitness Club is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘ingangsdatum overeenkomst, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6. Beëindiging

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet voor de 24ste van de kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de overeenkomst is afgesloten, danwel middels een bij Built2Last Fitness Club verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Built2Last  Fitness Club, Turfsingel 53 9712 KK, Groningen.

6.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Built2Last Fitness Club deze per aangetekende post te verzenden.

6.4 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Built2Last Fitness Club – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs.

6.5. In geval van looptijdverkorting, zal Built2Last Fitness Club de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode (inclusief opzegtermijn).

6.6. Built2last Fitness Club mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Bevriezing

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap, stage of letsel kan met schriftelijke toestemming van Built2Last Fitness Club het lidmaatschap tijdelijk, tot een minimum van 1 en maximum van 6 maanden, worden opgeschort of ‘bevroren’.

7.2. Voor iedere opschorting is Built2Last Fitness Club bevoegd administratiekosten (á €10,-) in rekening te brengen.

7.3. Bevriezing van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de bevriezing. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke bevriezing.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Built2Last Fitness Club is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van het lid noch voor ongevallen die het lid mochten overkomen.

8.2. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de fitnessclub aangerichte schade.

8.3. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem/haar of hen, die betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien er voor zover het tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond.

8.4. Voor zover dit formulier, behoudens door de fitnessclub, door meerdere personen in welke kwaliteit ook is ondertekend zal ieder van hen jegens de fitnessclub hoofdelijk voor het geheel zijn verbonden.

9. Openingstijden

9.1. Built2Last Fitness Club behoudt het recht om openingstijden te wijzigen.

9.2. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van contributie plaats.

9.3. Op officiële en erkende feestdagen is Built2Last Fitness Club gerechtigd gesloten te zijn.

10. Huisregels

10.1. Op de overeenkomst zijn de huisregels van Built2Last Fitness Club van toepassing.

10.2. Het lid zorgt ervoor dat hij of zij vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap op de hoogte is van de huisregels. De fitnessclub zorgt ervoor dat het lid hier kennis van heeft kunnen nemen.